Féile na hEachléime, 10-15 Lúnasa / August 2014

Tá clár imeachtaí iontach beartaithe againn d’Fhéile na hEachléime 2014 – rásaí na gcurach, lá spraoi teaghlaigh, ceardlann damhsa ar an sean-nós, amhránaíocht, scéalaíocht is go leor eile. Bígí linn!

We have a wonderful programme of events planned for Féile na hEachléime 2014 including curragh racing,a family fun day, a sean-nós dancing workshop, singing, storytelling and much more. Join us for the fun!

 

 

 

Tionól Gaeltachta i nGaeltacht Iorrais 3-6 Iúil, 2014

Beidh cainteoirí Gaeilge ó cheann ceann na tíre ag cruinniú le chéile in Iorras idir 3 – 6 Iúil do Thionól Gaeltachta 2014 – féile bhliantúil de chuid Chonradh na Gaeilge a reáchtáiltear i gceantar Gaeltachta difriúil gach uile bhliain.

I measc na n-imeachtaí atá beartaithe d’aíonna an Tionóil i mbliana tá seisiúin cheoil, turas báid go hInis Gé, seimineár ar stádas Ghaeltacht Mhaigh Eo, tráth na gceist agus oíche shiamsaíochta de cheol, damhsa, scéalaíocht agus amhránaíocht ar an sean-nós le muintir an cheantair.

Fáilte roimh chách!

 

Fógra Poist 2: Cúntóir Pleanála Teanga

 

Cúntóir Pleanála Teanga

Tá Cúntóir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú 1 Lúnasa 2014. Beidh an Cúntóir Pleanála Teanga ag obair faoi stiúir Chomhairleoir Pleanála Teanga le linn thréimhse an chonartha.

An Post

 • Taighde a dhéanamh ar stádas reatha na Gaeilge i gceantar Iorrais
 • Tuairiscí agus doiciméid a ullmhú e.g. ceistneoirí, suirbhéanna etc.
 • Próiseas comhairliúcháin a chur ar bun leis na páirtithe leasmhara e.g. cruinnithe agus cainteanna a eagrú
 • Ábhar feidhmithe a ullmhú don phlean e.g. áiseanna foghlama teanga etc.

Cáilíochtaí:  

 • Ba cheart cáilíocht sa Ghaeilge a bheith ag iarrthóirí agus/nó Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) Leibhéal C1.
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáide, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 • Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, idir scríofa agus labhartha.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 18 Iúil chuig an seoladh thíos.

An Bainisteoir Forbartha

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 097 85727 Facs:  097 85727 R – phost:   eolas@ionaddeirbhile.ie

Fógra Poist 1: Comhairleoir Pleanála Teanga

  Comhairleoir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i 1 Lúnasa 2014.

An Post

 • Iarratas a chur i dtoll a chéile ina sonraítear an chaoi a thuillfidh CFID an t-aitheantas le bheith mar cheanneagraíocht  do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais 
 • An t-iarratas agus an páipéarachas don Limistéar Pleanála Teanga a ullmhú agus a chur faoi bhráid Údarás na Gaeltachta
 •  Oibriú i gcomhar le Comhordaitheoir Teanga le cinntiú go mbainfear amach na spriocanna atá leagtha amach san iarratas thuasluaite
 •  Tabhairt faoin taighde cuí maidir le stádas reatha na teanga i gceantar Iorrais
 • Déanamh cinnte go bhfuil na páirtithe leasmhara e.g. comhlachtaí agus grúpaí áitiúla curtha san áireamh sa phlean teanga agus sa taighde
 • Déanamh cinnte go bhfuil an taighde ar fad curtha i gcrích chun gur féidir tabhairt faoi phlean teanga do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais

Cáilíochtaí:  

 • Duine le cáilíocht tríú leibhéal (leibhéal 9) sa Phleanáil Teanga mar aon le taithí phraiticiúil agus saineolas ábhartha sa réimse
 • Ardchaighdeán Gaeilge idir scríobh is labhairt
 • Taithí phraiticiúil ag scríobh pleananna teanga agus ag tabhairt faoi thaighde sa réimse sin
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáide, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 •   Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 18 Iúil chuig an seoladh thíos.

An Bainisteoir Forbartha, Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.
 Teil: 097 85727 R.phost: eolas@ionaddeirbhile.ie

Dhá dhuais bronnta ag Glór na nGael ar Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile

Is cúis áthais do Chomharchumann Forbartha Ionad Deirbhile a fhógairt go bhfuil dhá dhuais bronnta ag Glór na nGael ar an gComharchumann don bhliain 2013:

Duais Chonradh na Gaeilge – €2000
Duais Pleanála Teanga – €1,500

Tá coiste an chomharchumainn an-bhuíoch de Ghlór na nGael as ucht na nduaiseanna seo, tugann siad aitheantas ar an obair atá déanta ag CFID ar son an phobail agus ar son na Gaeilge ó cuireadh an eagraíocht ar bun in 1996.

Seachtain na gaeilge 2014

 

Dé Mairt, 4ú Márta

10:00 – 13:00 WEEE Ireland – Bailiúcháin Saor in Aisce Fearais Leictreachais Tí / FREE recycling collection of all old unwanted battery or plug operated electrical devices. Ionad Deirbhile, Eachléim

19:30 – 21:30 Sraithchomórtas sport do Daoine Fásta as Gaeilge “Géaga na Gaeltachta” Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

 

Déardaoin, 6ú Márta

19:00 – 20:15 Club Óige 2nd – 6th Class – Cluichí & imeachtaí as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:30 – 22:30 Cártaí 25 Ionad Deirbhile, Eachléim

 

Dé hAoine, 7ú Márta

20:30 – 21:30 Bingo Ionad Deirbhile, Eachléim

 

Dé Máirt, 11ú Márta

19:30 – 21:30 Sraithchomórtas sport  do Daoine Fásta as Gaeilge “Géaga na Gaeltachta” Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

 

 

Déardaoin, 13ú Márta

11:00 – 12:30 Ceiliúradh lá fhéile Phádraig Scoil Bhreandáin Eachléim, in Ionad Deirbhile Eachléim

19:00 – 20:15 Club Óige 2nd – 6th Class – Cluichí & imeachtaí as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:30 – 22:30 Cártaí 25 Ionad Deirbhile, Eachléim

Dé hAoine, 14ú Márta

17:00 – 18:30 Dioscó páistí bunscoile, Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

19:00 – 20:00 Club Óige 2nd – 6th Class – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:00 – 21:00 Club Óige 1st Year – 6th Year – sraithchomórtas sport as Gaeilge Halla Naomh Bhreandáin, Eachléim

20:30 – 21:30 Bingo Ionad Deirbhile, Eachléim

21:00 –  Ciorcal Comhrá agus seisiún ceoil traidisiúnta. Úna’s, An Fód Dubh

Dé Sathairn, 15ú Márta

21:00 – Ceol i Teach John Joes, Eachléim

TBC – Ceol in Úna’s, An Fód Dubh

 

Dé Domhnaigh, 16ú Márta

18:00 – Ceol i Teach John Joes, Eachléim

TBC – Ceol in Úna’s, An Fód Dubh

 

Dé Luain, 17ú Márta

13:00 – 13:45 Paráid Lá Fhéile Pádraig Trá Tearmann, Eachléim

13:45 – 14:30 Craic, Ceol & Damhsa in Ionad Deirbhile, Eachléim