Blacksod Bay Emigration 1883-84. The Tuke Fund.

The www.blacksodbayemigration.ie website launched by Ionad Deirbhile Heritage Centre, Eachléim in July 2013, now has a link to a new interactive ‘sister site’ via “Latest News”. The new site provides a focal point for the descendants to interact with. We thank them for already leaving messages, photographs and stories of their ancestors. Many descendants are also longing to connect with possible existing relatives in the home place of their forebears’. Since the launch of the site Ionad Deirbhile Heritage Centre has welcomed back descendants of Tighe, Ginnelly, Barrett, Dixon, Donnelly, Heveran and Kennedy families returning from the USA to Blacksod Bay to see where their people boarded the ship, that was to bring them to the “New World”

Blacksod Bay Emigration remembers the people of Erris, Achill and Newport West, who emigrated on the ships from Blacksod Bay 1883-84 assisted by “The Tuke Fund”. It is hoped that the database will help the descendants of the emigrants in North America and Canada to engage with their relations and the community in the West of Ireland, and that their shared experiences will re-establish a bond between the Belmullet and Achill areas and those areas in the United States and Canada where the emigrants settled. This is the start of a process which will strengthen the connection between the descendants of the emigrants and the home place of their ancestors. The people left together as a community with a sense of identity, they are now being remembered in this way.

“Our history is their history and theirs is ours. By remembering the people who left we welcome back their descendants.”

Contact  emigration@ionaddeirbhile.ie

Rásaí na gCurach, An Fód Dubh, 10 Lúnasa / August 2014

Bígí breá aclaí is cleachtaithe do Rásaí na gCurach, An Fód Dubh, Dé Domhnaigh, 10 Lúnasa 2014. Beidh, rásaíocht, barbaiciú, tae agus caife, turas sealgaireachta, tógáil caisleán gainimh is go leor craic ar an lá!

Make sure you’re fit and ready for the Curragh Racing at Blacksod on Sunday 10 August 2014. There’ll be racing, a barbeque, tea and coffee, foraging tours, sand castle building and plenty of craic on the day!

Féile na hEachléime, 10-15 Lúnasa / August 2014

Tá clár imeachtaí iontach beartaithe againn d’Fhéile na hEachléime 2014 – rásaí na gcurach, lá spraoi teaghlaigh, ceardlann damhsa ar an sean-nós, amhránaíocht, scéalaíocht is go leor eile. Bígí linn!

We have a wonderful programme of events planned for Féile na hEachléime 2014 including curragh racing,a family fun day, a sean-nós dancing workshop, singing, storytelling and much more. Join us for the fun!

 

 

 

Tionól Gaeltachta i nGaeltacht Iorrais 3-6 Iúil, 2014

Beidh cainteoirí Gaeilge ó cheann ceann na tíre ag cruinniú le chéile in Iorras idir 3 – 6 Iúil do Thionól Gaeltachta 2014 – féile bhliantúil de chuid Chonradh na Gaeilge a reáchtáiltear i gceantar Gaeltachta difriúil gach uile bhliain.

I measc na n-imeachtaí atá beartaithe d’aíonna an Tionóil i mbliana tá seisiúin cheoil, turas báid go hInis Gé, seimineár ar stádas Ghaeltacht Mhaigh Eo, tráth na gceist agus oíche shiamsaíochta de cheol, damhsa, scéalaíocht agus amhránaíocht ar an sean-nós le muintir an cheantair.

Fáilte roimh chách!

 

Fógra Poist 2: Cúntóir Pleanála Teanga

 

Cúntóir Pleanála Teanga

Tá Cúntóir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú 1 Lúnasa 2014. Beidh an Cúntóir Pleanála Teanga ag obair faoi stiúir Chomhairleoir Pleanála Teanga le linn thréimhse an chonartha.

An Post

 • Taighde a dhéanamh ar stádas reatha na Gaeilge i gceantar Iorrais
 • Tuairiscí agus doiciméid a ullmhú e.g. ceistneoirí, suirbhéanna etc.
 • Próiseas comhairliúcháin a chur ar bun leis na páirtithe leasmhara e.g. cruinnithe agus cainteanna a eagrú
 • Ábhar feidhmithe a ullmhú don phlean e.g. áiseanna foghlama teanga etc.

Cáilíochtaí:  

 • Ba cheart cáilíocht sa Ghaeilge a bheith ag iarrthóirí agus/nó Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) Leibhéal C1.
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáide, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 • Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge, idir scríofa agus labhartha.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 18 Iúil chuig an seoladh thíos.

An Bainisteoir Forbartha

Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 097 85727 Facs:  097 85727 R – phost:   eolas@ionaddeirbhile.ie

Fógra Poist 1: Comhairleoir Pleanála Teanga

  Comhairleoir Pleanála Teanga á lorg ag Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile chun dul i mbun cúraimí pleanála teanga i gceantar Iorrais. Is conradh 8 mí páirtaimseartha a bheidh i gceist ag tosú i 1 Lúnasa 2014.

An Post

 • Iarratas a chur i dtoll a chéile ina sonraítear an chaoi a thuillfidh CFID an t-aitheantas le bheith mar cheanneagraíocht  do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais 
 • An t-iarratas agus an páipéarachas don Limistéar Pleanála Teanga a ullmhú agus a chur faoi bhráid Údarás na Gaeltachta
 •  Oibriú i gcomhar le Comhordaitheoir Teanga le cinntiú go mbainfear amach na spriocanna atá leagtha amach san iarratas thuasluaite
 •  Tabhairt faoin taighde cuí maidir le stádas reatha na teanga i gceantar Iorrais
 • Déanamh cinnte go bhfuil na páirtithe leasmhara e.g. comhlachtaí agus grúpaí áitiúla curtha san áireamh sa phlean teanga agus sa taighde
 • Déanamh cinnte go bhfuil an taighde ar fad curtha i gcrích chun gur féidir tabhairt faoi phlean teanga do Limistéar Pleanála Teanga Iorrais

Cáilíochtaí:  

 • Duine le cáilíocht tríú leibhéal (leibhéal 9) sa Phleanáil Teanga mar aon le taithí phraiticiúil agus saineolas ábhartha sa réimse
 • Ardchaighdeán Gaeilge idir scríobh is labhairt
 • Taithí phraiticiúil ag scríobh pleananna teanga agus ag tabhairt faoi thaighde sa réimse sin
 • Ní mór go mbeadh scileanna riaracháin, cumarsáide, idirphearsanta agus ríomhaireachta ag an té a cheapfar.
 •   Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.

Seoltar iarratais mar aon le CV roimh 18 Iúil chuig an seoladh thíos.

An Bainisteoir Forbartha, Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile,
Eachléim, An Fód Dubh, Co. Mhaigh Eo.
 Teil: 097 85727 R.phost: eolas@ionaddeirbhile.ie