Points of Interest

THE ISLANDS
Off the coast to the west lie the beautiful and tranquil islands of Inis Glora, Dubh Oilean Mor, Inishkea North and Inishkea South, all of which are steeped in history and where monasteries flourished in Early Christian Times. More details >

NA h-OILEÁIN
Tá cúpla oileán álainn, suaimhneach amach ón gcósta gur fiú cuairt a thabhairt orthu, ina measc Inis Gluaire, Dubh Oileain Mar, Inish Geidh Thuaidh agus Inish Geldhe Theas. Ta saibhreas staire aqus seandalaíochta ag baint le na h-oileáin seo. Tuileadh Eolais >

LIGHTHOUSES
There are four lighthouses situated in this area namely Ballyglass, Eagle Island, Blackrock and Blacksod. Their presence indicates the indented nature of this coastline. More Details >

TITHE SOLAIS

Tá ceithre teach solais suite sa geeantar seo, ina measc Baile Glas, Oileán lolra, Carraig Dhubh agus An Fód Dubh. Tugann sé seo le tuiscint go bhfuil an cósta seo briste. Tuileadh Eolais >

SCULPTURE
There is an impressive sculpture situated at Fál Mór called ‘Deirbhile’s Twist’ which consists of upright granite boulders forming a spiral which gain height towards the centre. Another, called ‘Idir Dha Sháile’ is located at Mullach Rua. These form part of the ‘Tír Sáile’ sculpture trail which extends along north Mayo, commencing in Ballina and finishing up here at Fál Mór. The sculptures were constructed in 1993 to commemorate 5000 years of settlement in Mayo.

DEALBHOIREACHT
Td déalbh tíre suntasach suite ag an bhFál Mór ar a dtugtar ‘Deirbhile’s Twist’. Séard atá ann ná clocha morá éibhir atá curtha i bhfoirm bís a ardaíonn i dtreo an láir. Tá ceann eile, ar a dtugtar “Idir Dhá Sháile”suite sa Mullach Rua. Tá siad seo ina cuid de Chosán Dealbhóireachta ‘Tir Sáile’ a shíneann ar feadh thuaisceart Mhaigh Eo, ag tosnú ag Béal an Átha agus ag críochnú anseo ar an bhFál Mór. Tógadh na dealbhanna seo in 1993 ag chomóradh 5000 bliain de lonnaíocht i Maigh Eo.

GLOSH TOWER
At the summit of Glosh Hill stands a signal tower, which was built by the British during the Napoleonic Wars early in the nineteenth century, to protect the coastline from attack.

TÚR GLAIS
Lonnaithe ar bharr Chnoc Glais tá tur a thóg na Sasanaigh in aimsir
Cogaí Napoleon go luath sa naoú aois déag, chun an chósta a chosaint
ar ionsaí.

DEIRBHILE’S LOOP 10K – Lúb Deirbhile

10km Loop Walk, Drive or Cycle
Siúlóid, Tiomáint nó Rothaíocht Lúibe 10km